هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

از آسمان آمدی که رسالتی بود تو را و رسالتت گام های کمال من بود پس دست های ذهن خام مرا گرفتی و بردی مرا در راه تا بنوشم از چشمه های معرفت ، رودهای زیبایی و دریاهای دانستن ، پس دست های مهربان مادرانه ات را سقفی ساختی بر سرم تا بیاسایم از گزند آفتاب و طوفان و چون راه را شناختم تو بالهایت را گشودی و سفر آغاز کردی که از آسمان تو را خواستند


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان

مقالات مرتبط با پدر و مادر

:: علل پرخاشگري و مقابله با پرخاشگري
:: توصيه هايي به والدين در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه
:: انواع آسيب هاي فناوري اطلاعات در خانواده
:: 50 روش عملي براي تقويت عزت نفس فرزندان
:: فعاليت موثر مدارس براي مشاركت پذيري والدين،انجمن كلاسي چيست ؟